Clinical Research Center s.r.o.

Cert No. 16864-QMS
ISO 9001

Systém riadenia spoločnosti Clinical Research Center s.r.o., je certifikovaný podľa normy ISO 9001: 2015.

V roku 2018 spoločnosť Clinical Research Center s.r.o., úspešne zavŕšila proces certifikácie systému riadenia pre zabezpečovanie služieb v oblasti projektového riadenia a koordinácie klinického skúšania, podľa normy ISO 9001: 2015. V rámci certifikačného auditu bolo spoločností Alcumus ISOQAR konštatované splnenie požiadaviek vyššie uvedenej normy.

V roku 2022 sme úspešne úspešne absolvovali recertifikačný proces.

Zavedený systém riadenia spoločnosti Clinical Research Center s.r.o. je jedným z prostriedkov garancie stability, kvality a spoľahlivosti poskytovaných služieb našim zákazníkom.

Systém manažérstva Clinical Research Center s.r.o., je v súlade so stratégiou organizácie a kladie dôraz na rozvoj zamestnancov a ich aktívnu účasť na kontinuálnom zlepšovaní činnosťou firmy. Dôležitou oblasťou je analýza rizík na všetkých úrovniach spoločnosti a procesy súvisiace s pochopením požiadaviek zákazníkov a zainteresovaných strán.

Hodnoty Clinical Research Center s.r.o.

Pacient
Aktívne prispievame k schváleniu nových možností liečby a diagnostiky pacientov pri zachovaní ich bezpečnosti. Pacientom citlivo sprostredkovávame informácie o priebehu skúšaní. Zefektívňujeme proces vývoja a testovania účinnejších a bezpečnejších liekov, či medicínskych nástrojov.

Lekár
Profesionálnym a odborným zapojením nášho tímu študijných koordinátorov, umožňujeme lekárom sa plne sústrediť na činnosti súvisiace s ich lekárskou praxou a protokolom štúdie.

Zadávateľ klinické štúdie
Prispôsobujeme sa individuálnym požiadavkám našich zákazníkov – lekárov, lekárskych zariadení, farmaceutických spoločností a zadávateľov klinických skúšaní. Našou snahou je zabezpečovať spoľahlivé služby s požadovanou pridanou hodnotou, posilňovať konkurencieschopnosť a výkonnosť našich zákazníkov. Ich úspešnosť je predpokladom nášho vlastného úspechu.

Zamestnaneci a tím
Veríme v silu tímovej práce, využitie synergií a potenciálu firmy aj jednotlivcov. Neustále vzdelávanie a rozvoj našich zamestnancov, rovnako ako motivujúce pracovné prostredie, prispievajú k spokojnosti našich zamestnancov. Len vďaka pružnej tímovej spolupráci, dosahujeme vo svojich výkonoch mimoriadnych výsledkov.

Kvalita
Dbáme na odborné preškolenie vlastného personálu i vhodne vybraných lekárov. Zabezpečujeme spracovanie jednotlivých úkonov podľa schválených postupov a smerníc. Kladieme dôraz na kvalitu a vierohodnosť dát pri ich získavaní aj ďalšom spracovaní. Meriame a vyhodnocujeme parametre našich procesov rovnako, ako dodržanie časového plánu klinických skúšaní.

Osobná angažovanosť
Silná osobná angažovanosť členov tímu pomáha dosahovať spoločne vytýčené ciele, zdokonaľovať firemné procesy a zlepšovať osobné schopnosti jednotlivcov. Uvedomujeme si vlastný vplyv na fungovanie firmy a udržiavame aktívny pracovný postoj.

Čestnosť a spoločenská zodpovednosť
Na poli všetkých interných aj externých vzťahov vystupujeme ako dôveryhodný, lojálny a rešpektovaný partner. Veríme nášmu poslaniu.

Back to Top