PREČO robíme to, čo robíme?

Veríte, že AKTÍVNYM zapojením koordinátora klinických štúdií možno zvýšiť efektivitu lekárskeho tímu, kvalitu a včasnosť relevantných študijných dát, a tiež podporiť úspešný nábor pacientov?

Ak chcete spolupracovať so zdravotníckymi zariadeniami využívajúc služby kvalifikovaných koordinátorov klinických štúdií, potom je tím Clinical Research Center s.r.o. vhodnou voľbou.

Sme presvedčení, že prístup a kvalitná práca koordinátorov a zdravotníckzch zariadení  siete Clinical Research Center, šetrí sponzorom a zadávateľom skúšaní ich vlastné zdroje. Súčasne zvyšujeme informovanosť a komfort pacientov.

AKO toho dosahujeme?

Clinical Research Center ako sieť pracovísk klinického skúšania vyberá, združuje a ďalej školí skúsených lekárov rôznych špecializácií, s cieľom uskutočňovať klinické skúšania vo fázach II-IV. Zároveň rozvíjame tím profesionálnych študijných koordinátorov v niekoľkých regiónoch SR. Náš tím – lekár & koordinátor – spolupracuje v súlade so zásadami správnej klinickej praxe, českej/slovenskej a európskej legislatívy. Znalosti a aktívnu účasť kvalifikovaných koordinátorov na výkone skúšania, je kľúčom k úspešnému naplneniu požiadaviek sponzorov.

Naši lekári nezaťažení administratívou, venujú viac času náboru vhodných pacientov a bezpečnosti skúšania. Po vzájomnej dohode podporuje CRC tento nábor rôznymi formami kampane, vždy však v súlade s nariadením sponzora a ŠÚKL.

Dodržiavanie protokolu skúšania všetkými členmi študijného tímu je hlavnou zásadou pri vykonávaní všetkých činností v procese klinických skúšaní. Koordinátori i lekári majú GCP aj IATA certifikát. Kladieme dôraz na kvalitu a vierohodnosť získaných dát, ich spracovanie a archiváciu. Máme dlhodobé skúsenosti s rôznymi typmi klinických skúšaní. Náš tím vie zareagovať na zmeny protokolu, aj núdzové situácie, dbá na včasné odovzdanie pacientskych dát – CRF a iné systémy daného skúšania a pomáha aj pri včasnom reportovaní SAE.

Sme členom SCRS (Society for Clinical Research Sites), zúčastňujeme sa medzinárodných kongresov a neustále sa vzdelávame. Inovujeme a zlepšujeme naše procesy. Kde to ide, tam naše činnosti štandardizujeme, automatizujeme a digitalizujeme. Rozvíjame firemný systém riadenia, ktorý pravidelne nechávame overovať a certifikovať podľa normy ISO 9001: 2015.

ČO robíme, ČO ponúkame?

 • Ťažiskom našich služieb je administratíva, koordinácia klinických skúšaní a podpora zdravotníckych zariadení.
 • Rozvíjame a spravujeme sieť lekárov CRC – Pozrite sa, ako vnímajú naše služby lekári
 • Centralizovanou Feasibilitou a zapojením našich zdravotníckych zariadení, skracujeme celkový čas tohto procesu.
 • Vďaka dostupnosti vlastných štandardizovaných zmlúv a dokumentov potrebných na výber centra, či podanie na EK, výrazne zjednodušujeme administratívne úkony a skracujeme súvisiace lehoty pred štartom skúšania.
 • Podporujeme zdravotnícke zariadenia i sponzora pri tvorbe a kontrole rozpočtu štúdie.
 • Disponujeme kalibrovanými prístrojmi a meradlami, ktoré zapožičiavame lekárom siete CRC.
 • Pomáhame zvyšovať nábor pacientov zapojením referujúcich lekárov a rôznymi formami kampane v súlade s nariadením sponzora a ŠÚKL.
 • Školíme študijný tím.
 • Pomáhame pri zabezpečení externého (domáceho) odberu biologických vzoriek.
 • Dostupnosť a znalosti našich koordinátorov zvyšujú efektívnosť komunikácie medzi monitorom a centrom.
 • Hodnotíme naše centrá aj interné procesy a súvisiace KPIs, vykonávame analýzu relevantných dát.
 • Náš tím podporuje rozvoj vlastných i externých IT riešení pre výkon skúšaní.

V súlade so schváleným protokolom skúšania a s miestnymi zákonmi, náš tím CRC Home Care zaisťuje tiež domáce pacientske návštevy.

Naši lekári – naša špecializácia:

V Českej republike v súčasnosti aktívne spolupracujeme s viac ako 80 osvedčenými zdravotníckymi zariadeniami. Celkový počet zdravotníckych zariadení v sieti Clinical Research Center s.r.o., už presiahol hranicu 100, a to v nasledujúcich špecializáciách:

 • Alergológia a imunológia
 • Angiológia
 • Dermatológia
 • Diabetológia
 • Gastroentologia
 • Geriatrics
 • Gynekológia
 • Interné lekárstvo
 • Kardiológia
 • Liečba bolesti
 • Neurológia
 • Obezitológia
 • Očné lekárstvo
 • Ortopédia
 • Osteológie
 • Pediatria
 • Pľúcne lekárstvo
 • Reumatológia
 • Očkovanie
 • Urológia
 • Praktický lekári

Alergológia
a imunológia

Angiológia

Dermatológia

Diabetológia

Gastroentologia

Gynekológia

Interné lekárstvo

Kardiológia

Liečba bolesti

Neurológia

Obezitológia

Očné lekárstvo

Ortopédia

Osteológie

Pediatria

Pľúcne lekárstvo

Reumatológia

Urológia

Praktický lekári

Očkovanie

Ak máte záujem o viac innfomácií alebo spoluprácu alebo ak by ste nám chceli zaslať dotaník o fízibilite, prosím neváhajte nás kontaktovať.

Back to Top